Informácia o spracúvaní osobných údajov

(prostredníctvom platforiem sociálnych médií)

Občianske združenie MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE), Orechová Potôň 810, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika IČO: 50350200 (ďalej len „MALKIA PARK“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov občianskym združením MALKIA PARK prostredníctvom platforiem sociálnych médií:
FACEBOOK: www.facebook.com
INSTAGRAM: www.instagram.com
YOUTUBE: www.youtube.com

Akých kategórií dotknutých osôb sa spracúvanie týka?

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje občianske združenie MALKIA PARK spracúva prostredníctvom platforiem sociálnych médií (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa jedná o návštevníkov stránok / mediálnych kanálov ktoré zriadila a prevádzkuje občianske združenie MALKIA PARK a to najmä:
- osoby neregistrované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré stránku navštívia (napr. na základe vyhľadávania prostredníctvom verejne dostupného vyhľadávacieho nástroja),
- osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií FACEBOOK / INSTAGRAM, ktoré majú zriadený profil / účet, a ktoré stránku navštívia a slobodne vyjadria svoj záujem o odber informácií a noviniek (sledovanie stránky) alebo vyjadria svoj názor s obsahom stránky prostredníctvom tlačidla „Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“, prípadne prostredníctvom odporúčania stránky iným osobám,
- osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií YOUTUBE, ktoré sú prihlásené prostredníctvom účtu služby poskytovanej spoločnosťou Google LLC a ktoré sa stanú na základe slobodného rozhodnutia odberateľmi obsahu mediálneho kanálu prostredníctvom tlačidla „Prihlásiť sa na odber“,
Dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, ktorých údaje zverejňuje dotknutá osoba uvedená vyššie počas svojho pôsobenia v rámci platformy sociálnej médií, ktoré občianske združenie MALKIA PARK nevie vopred definovať. Dotknutá osoba, ktorá zverejňuje osobné údaje o inej osobe berie na vedomie, že môže tak vykonať len v súlade s Nariadením a platnými zásadami a podmienkami používania príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré zverejňujú ich prevádzkovatelia.

Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby. Dotknuté osoby nie sú povinné na účely uvedené v tejto informácií občianskemu združeniu MALKIA PARK poskytovať svoje osobné údaje (ak to platforma sociálnych médií umožňuje).

V rámci príslušných platforiem sociálnych médií môžu byť občianskym združením MALKIA PARK spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje o registrovaných dotknutých osobách:

FACEBOOK
- meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie) a prezývka dotknutej osoby,
- profilová a titulná fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
- kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bydlisku,
- údaje o veku, rodnom meste a pohlaví dotknutej osoby,
- informácie o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane informácií o členoch rodiny,
- informácie o navštevovanej škole (základná, stredná, vysoká) a informácie o zamestnaní (o práci),
- informácie o jazykoch, ktoré dotknutá osoba označí, že nimi vie komunikovať,
- informácie o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie,
- miesta, kde sa dotknutá osoba vyskytovala a označila svoju prítomnosť na konkrétnom mieste,
- informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), účasti na hlasovaniach, udalostiach a anketách atď. v rámci platformy sociálnych médií,

INSTAGRAM
- meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
- profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
- kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bydlisku alebo iné miesto, ktoré si dotknutá osoba uvedie ako adresu,
- údaje o pohlaví dotknutej osoby,
- informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

YOUTUBE
- meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
- profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
- kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo,
- údaje o pohlaví,
- informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

a ďalšie vopred nedefinovateľné údaje dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie:
- počas komunikácie s občianskym združením MALKIA PARK v rámci príslušnej platformy sociálnych médií (napr. v rámci komentárov k príspevkom zverejňovaným na stránkach / kanáloch, v rámci súkromnej alebo skupinovej komunikácie tzv. četov a pod.),
- počas zverejňovania príspevkov v rámci vlastných profilov / účtov, ktoré registrovaná dotknutá osoba označí ako verejne dostupné.

Rozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci platforiem sociálnych médií je plne závislý od úrovne nastavenia súkromia, verejnosti alebo dostupnosti účtu / profilu dotknutej osoby, ktoré si vykonáva priamo dotknutá osoba, prípadne aj prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá osoba slobodne rozhodnúť.

Na aké účely budú osobné údaje spracúvané?

Občianske združenie MALKIA PARK, pri prevádzkovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušných platforiem sociálnych médií spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovné účely:
- poskytovanie cielených aj necielených obchodných a marketingových informácií súvisiacich s podporou predaja tovarov a služieb poskytovaných občianskym združením MALKIA PARK, vrátane propagovania predajných akcií, udalostí, podujatí a organizácie súťaží a ankiet,
- poskytovanie informácií súvisiacich s občianskym združením MALKIA PARK (napr. informácie o činnostiach a úspechoch občianskeho združenia a súvisiacich významných udalostiach atď.),
- informovanie o účastníkoch a výhercoch súťaží organizovaných občianskym združením MALKIA PARK a o ich priebehu, v súlade so zverejnenými podmienkami a/alebo štatútmi súťaží,
- komunikácie s dotknutými osobami v súvislosti s nimi zverejnenými komentármi a príspevkami (reakcie na príspevky a komentáre zverejňované občianskym združením MALKIA PARK alebo inými osobami, pozitívne alebo negatívne reakcie a referencie a pod.),
- komunikácie s dotknutými osobami v rámci správ zaslaných občianskemu združeniu MALKIA PARK alebo v rámci skupinových konverzácií (tzv. skupinových četov),
- efektívneho spravovania stránky alebo mediálneho kanálu spracúvaním osobných údajov zhromaždených v súvislosti s ich návštevou alebo interakciou dotknutých osôb a s ich obsahom.

Zverejnenie komentárov a príspevkov spravidla podlieha schváleniu občianskeho združenia MALKIA PARK alebo ním riadne poverených administrátorov, nie je to však pravidlom. Občianske združenie MALKIA PARK si vyhradzuje právo na výmaz obsahov týchto príspevkov a komentárov, predovšetkým s nevhodným alebo zakázaným obsahom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK v rámci platforiem sociálnych médií (na účely uvedené vyššie) je oprávnený záujem spočívajúci v záujme občianskeho združenia na budovaní jeho dobrého mena a vzťahov s dotknutými osobami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu občianskeho združenia MALKIA PARK, vrátane namietania proti profilovaniu. Občianske združenie MALKIA PARK nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené občianske združenie MALKIA PARK úctivo žiada dotknuté osoby, aby do komentárov a príspevkov, ktoré chcú zverejniť v rámci platformy sociálnych médií neuvádzali žiadne svoje osobné údaje, ani osobné údaje iných fyzických osôb, nakoľko občianske združenie MALKIA PARK nemá dosah na zabezpečenie ich ochrany a bezpečnosti a overenie legitimity spracúvania príslušných údajov. Takto zverejnené osobné údaje môžu byť zneužité tretími osobami (odlišnými od občianskeho združenia MALKIA PARK) na iné účely, na ktoré boli dotknutou osobou zverejnené, čím môžu byť poškodené práva a slobody dotknutej osoby.

Ako budú osobné údaje spracúvané?

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú občianskym združením MALKIA PARK poskytované iným príjemcom na účely ich ďalšieho spracúvania s výnimkou prípadov ak:
- je poskytnutie osobných údajov nevyhnuté na splnenie zákonnej povinnosti občianskeho združenia MALKIA PARK (v zmysle osobitných právnych predpisov),
- je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov občianskeho združenia MALKIA PARK,
- sú osobné údaje poskytované subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene občianskeho združenia MALKIA PARK (poverení sprostredkovatelia), ktorých aktuálny zoznam je prístupný na www.malkiapark.sk.

Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie:
- ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií, nie sú občianskym združením MALKIA PARK ďalej zverejňované,
- ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov, alebo ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou, prípadne názory a vyjadrenia dotknutej osoby, ktoré uvedie prostredníctvom organizovaných ankiet, hlasovaní a prezentovaných udalostí v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK sú zverejňované priamo dotknutou osobou. Dotknutá osoba berie týmto na vedomie, že jej vyjadrenia a obsahy uvedené v tomto odseku môžu byť zverejňované aj na webových stránkach prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK, alebo na webových stránkach prezentujúcich tovary a služby poskytované občianskym združením MALKIA PARK a jeho činnosť.

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie sú uchovávané nasledovne:
- osobné údaje, ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií sú uchovávané v nevyhnutých lehotách podľa obsahu komunikácie a podľa toho, či dotknutá osoba na upozornenie občianskeho združenia MALKIA PARK využije na následnú komunikáciu oficiálne kontaktné údaje, uvedené v tejto informácii (ak si uplatňuje svoje práva ohľadom spracúvania jej osobných údajov v súlade s Nariadením), prípadne využije na následnú komunikáciu kontaktné údaje poskytnuté občianskym združením MALKIA PARK v rámci komunikácie, ktorá súvisí s predmetom komunikácie (hlavne pre zrýchlenie vybavenia požiadavky dotknutej osoby, ktorá nesúvisí s uplatnením jej práv podľa Nariadenia ako napr. sťažnosti, podnety, žiadosti a iné požiadavky). Ak to situácia dovolí (s prihliadnutím na vyššie uvedené) sú súkromné správy a obsahy iných súkromných alebo skupinových komunikácií uchovávané v lehote 60 dní.
- osobné údaje, ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetného príspevku dotknutej osoby (ak je zverejňovanie príspevkov umožnené) alebo počas lehoty zverejnenia príspevku, ku ktorému dotknutá osoba zverejnila svoj komentár, názor, vyjadrenie a pod.. Lehotu uchovávania dotknutou osobou zverejneného príspevku alebo komentáru môže dotknutá osoba osobne priamo skrátiť vymazaním príspevku alebo komentáru (ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje), alebo tým, že požiada občianske združenie MALKIA PARK o vymazanie príslušného príspevku alebo komentáru.
- osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnených ankiet, hlasovaní a udalostí, na ktorých sa dotknutá osoba zúčastnila alebo zúčastňuje v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetnej ankety, hlasovania alebo udalosti. Dotknutá osoba môže požiadať o skrátenie lehoty uchovávania takýchto osobných údajov tým, že požiada občianske združenie MALKIA PARK o vymazanie predmetných osobných údajov.
- osobné údaje, ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov (Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“ / „Prihlásenie na odber“), sú v rámci platformy sociálnych médií na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK uchovávané počas existencie príslušnej stránky alebo mediálneho kanálu, prípadne do lehoty, kým dotknutá osoba osobne priamo nezruší svoj záujem (neodhlási sa z odberu z mediálneho kanálu, alebo sa neodhlási zo sledovania stránky, prípadne nezruší záujem o stránku – napr. nezruší označenie „Páči sa mi to“).
- osobné údaje, ktoré uchovávané v súvislosti s organizáciou súťaží, sú uchovávané v lehotách, ktoré určuje zverejnený štatút súťaže, a/alebo zverejnené podmienky súťaže,
- osobné údaje, ktoré občianske združenie MALKIA PARK spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila sú uchovávané v lehote určených príslušným súhlasom.

Spracúvanie osobných údajov spoločne s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií

Občianske združenie MALKIA PARK a prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu čiastkovo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia (v súlade s čl. 26 Nariadenia). Pri zriaďovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušnej platformy sociálnych médií občianske združenie MALKIA PARK pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny dosah (alebo len minimálny dosah) na zmenu týchto podmienok.

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií ponúkajú aj ďalšie nástroje a služby, slúžiace na efektívne cielenie marketingovej komunikácie (napr. zobrazenie reklamného obsahu vybraným osobám, rozposielanie správ s reklamným obsahom a pod.). Profilovanie fyzických osôb vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií a občianske združenie MALKIA PARK k údajom týchto osôb nemá prístup a nemá možnosť ani ovplyvniť spracúvanie takýchto osobných údajov. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií, sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.

Takéto osobné údaje o dotknutej osobe sú prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií zhromažďované aj na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných občianskym združením MALKIA PARK v rámci príslušnej platformy. Sú využívané predovšetkým na účely:
- profilovania dotknutej osoby, ktoré môže vykonávať príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) v rozsahu nastavení súkromia a preferencií dotknutou osobou. Občianske združenie MALKIA PARK nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť).
- tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) pre potreby občianskeho združenia MALKIA PARK. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. Občianske združenie MALKIA PARK nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť), avšak v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov má možnosť sa s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi.

Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov ako aj podmienky takéhoto spracúvania zverejňuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií na svojich stránkach nasledovne:
FACEBOOK: Informácie o spoločnej zodpovednosti a povinnostiach jednotlivých prevádzkovateľov

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií ako aj informácie o možnosti uplatnenia práv dotknutými osobami v rozsahu Nariadenia sú zverejnené príslušným prevádzkovateľom osobitne v rámci ním prevádzkovaných platforiem sociálnych médií (dostupné sú spravidla aj v nastaveniach profilov / účtov registrovaných užívateľov, alebo v hlavnom menu, prípadne päte webovej stránky):
FACEBOOK: Zásady používania údajov
INSTAGRAM: Zásady používania údajov Instagramu
YOUTUBE: Pravidlá ochrany súkromia

Aké práva má dotknutá osoba pri spracúvaní jej osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
- získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,
- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu občianskeho združenia MALKIA PARK,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika;
- podať žiadosť alebo sťažnosť občianskemu združeniu MALKIA PARK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
písomne na adrese:
Občianske združenie MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE),
Orechová Potôň 810
930 02 Orechová Potôň
alebo elektronicky na adrese: malkiapark@malkiapark.sk

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: .....................