Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len “predávajúci”) a zákazníka (ďalej len “kupujúci”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre obe zmluvné strany sú tieto Obchodné podmienky záväzné. Ich akceptáciu potvrdzuje kupujúci odoslaním záväznej objednávky.

2.Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode umiestneného na URL adresách www.malkiapark.sk je spoločnosť MALKIA, s.r.o., so sídlom Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur, IČO: 50 200 984, DIČ: 212025494961, IČ DPH: SK2120254961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110633/B.

Pre kontakt s prevádzkovateľom internetového obchodu slúži telefónne číslo +421 918 610 645 a e-mailová adresa eshop@malkiapark.sk.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3

Bankové spojenie:
banka: Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu: 4029751842/7500
IBAN SK38 7500 0000 0040 2975 1842
SWIFT: CEKOSKBX

3.Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávka zo strany kupujúceho sa považuje za záväznú jej odoslaním a zo strany predávajúceho jej potvrdením zaslaným späť na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa považuje za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia.

4.Potvrdenie objednávky, faktúra a storno objednávky

Potvrdenie o prijatí objednávky a následne informáciu o odoslaní objednaného tovaru posiela predávajúci vždy e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky je zasielané automaticky do niekoľkých minút po odoslaní objednávky kupujúcim. Ak kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky nedostane, je potrebné o tom predávajúceho bezodkladne informovať.

Faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný a dodací list je kupujúcemu pribalená fyzicky k jeho objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie vyššie uvedených informácií a dokumentov z dôvodu nesprávne uvedenej alebo nefunkčnej e-mailovej adresy kupujúceho v objednávke. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov, súvisiacich s objednávkou alebo objednávaným tovarom, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky, v závislosti od aktuálnej dostupnosti kupujúceho.

Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola vybavená a zaplatená je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo objednávky.

5.Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný na základe objednávky dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, cene a lehote na dodaciu adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Ak nastane akýkoľvek problém s doručením objednaného tovaru, týkajúci sa objednaného množstva, ceny či lehoty na doručenie, Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne o tomto kupujúceho informovať a navrhnúť možné riešenie alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

Zobrazenie tovaru na stránke www.malkiapark.sk má iba ilustračný charakter. Skutočné farebné odtiene produktov sa môžu od fotografií líšiť v závislosti od kvality používaného zariadenia a jeho monitora, resp. displeja.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v zmysle týchto obchodných podmienok.

Predávajúci má právo na odmietnutie objednávky od kupujúceho, ktorý sa v minulosti jednorazovo alebo opakovane dopustil porušenia týchto obchodných podmienok, alebo v prípade, keď sa oprávnene a dôvodne domnieva, že ide o podvodnú objednávku s nepravdivými údajmi vytvorenú za účelom získavania informácií, či poškodenia predávajúceho. V prípade, že sa predávajúci rozhodne objednávku kupujúceho z vyššie uvedených dôvodov odmietnuť, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu.

6.Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, cene a lehote. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v zmysle týchto obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dodacej adrese uvedenej v objednávke, prípadne na inom vopred písomne dohodnutom mieste a v časovom rozsahu určenom v týchto obchodných podmienkach alebo iným spôsobom dohodnutom s predávajúcim alebo doručovacou službou pred doručením tovaru, ak sa s predávajúcim vopred písomne nedohodol na storne nedoručenej objednávky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne a svojim podpisom na dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru. Ak tovar kupujúci neprevezme osobne, je potrebné o tom informovať doručovaciu službu pred doručením tovaru.

7.Cena tovaru

Ceny tovarov sú uvádzané v eurách, vrátane zodpovedajúcej DPH pri každom produkte samostatne. Prípadná akciová cena je platná do dátumu uvedeného v detaile produktu alebo do vypredania zásob.

8.Spôsob platby

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výber zo štyroch spôsobov platby:

  • • platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard,
  • • elektronicky prostredníctvom finančnej služby PayPal,
  • • platba prevodom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN SK38 7500 0000 0040 2975 1842
  • • platba v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku (možná iba v SR).

Pri voľbe platby platobnou kartou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na zabezpečený platobný server poskytovateľa služby XXXXX, ktorým je Československá obchodná banka, a.s., kde vyplní potrebné platobné údaje. Predávajúci nezodpovedá za bezpečnosť a spracúvanie osobných údajov vykonávaných prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných treťou stranou (najmä: poskytovateľov platobných služieb), na ktoré odkazuje stránka www.malkiapark.sk. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a čiastka vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu kupujúceho. Celý proces platby platobnou kartou prebieha výhradne na zabezpečených stránkach UniCredit banka, a.s., teda mimo stránok predávajúceho, ktorý tak nemá prístup k žiadnym údajom z platobnej karty kupujúceho. V prípade neúspešnej platby platobnou kartou je kupujúci povinný predávajúceho o neúspešnej platbe bezodkladne informovať, pričom predávajúci následne navrhne kupujúcemu alternatívny spôsob platby.

Pri voľbe platby bankovým prevodom je kupujúci povinný bezodkladne vykonať bankový prevod na účet predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach ako aj v potvrdení o prijatí objednávky. Ako variabilný symbol platby uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci je oprávnený doručiť objednaný tovar až po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet. V prípade potreby je kupujúci oprávnený vyžiadať si pre prípad platby bankovým prevodom zálohovú faktúru a predávajúci je povinný mu takúto faktúru, ktorá však neslúži ako daňový doklad bezodkladne vystaviť a odoslať e-mailom. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu za objednaný tovar ani do 7 dní od jeho objednania, predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť. O odstúpení od zmluvy z dôvodu neuhradenej kúpnej ceny za tovar z objednávky je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať.

Pri voľbe platby na dobierku je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu prostredníctvom doručovateľa a to takým spôsobom, akým je to v aktuálnej situácii doručovateľa možné. O možnosti platby platobnou kartou je potrebné sa u doručovateľa vopred informovať.

9.Doprava a doručenie tovaru

Dopravu na adresu určenia zabezpečuje prostredníctvom kuriérskej služby. Aktuálne ceny za prepravu sú uvedené priamo pri objednávkovom procese v časti Výber spôsobu doručenia. Doručený tovar je kupujúci v zmysle týchto Obchodných podmienok povinný prevziať. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok kupujúcim. Výnimkou je viditeľne poškodená zásielka.

Kupujúci je povinný zásielku pri prevzatí riadne skontrolovať a akékoľvek vonkajšie poškodenie obalu ihneď nahlásiť prepravcovi. Ten následne s kupujúcim spíše Škodový zápis, na základe ktorého potom predávajúci rieši prípadnú reklamáciu prepravcom poškodeného tovaru. Škodový zápis je kupujúci povinný s prepravcom spísať aj v prípade, že vonkajší obal je iba mierne poškodený, no zvuk pri manipulácii so zásielkou indikuje prípadné poškodenie tovaru vo vnútri (rozbité sklo a pod.). O spísaní škodového zápisu je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať.

Rovnako je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať o doručení poškodeného alebo nekompletného tovaru a to v lehote do 24 hodín od jeho prevzatia. Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nahlásené po tomto termíne nemusí byť zo strany predávajúceho uznané.

10.Dodacie lehoty

Dodanie objednaného tovaru je podľa skladovej dostupnosti a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V špecifických prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto uvedené v objednávke a jeho prevzatie kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené opozdením odoslania alebo doručenia predmetu objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu.

11.Nadobudnutie vlastníctva tovaru a prechod nebezpečenstva za škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho jeho prevzatím na dohodnutom mieste a podpisom na dodacom liste predávajúceho alebo doručovateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď ho kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme a prevzatie svojim podpisom potvrdí na dodacom liste predávajúceho alebo doručovateľa, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní nakladať s tovarom kupujúcemu a kupujúci tovar neprevezme.

12.Vrátenie a výmena tovaru

Kupujúci má možnosť tovar vrátiť aj v súlade s ust. §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady za vrátenie tovaru v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znáša kupujúci.

13.Všeobecné obchodné podmienky pre predaj online vstupeniek

V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek, nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.malkiapark.sk, nakoľko v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súviciacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas v dohodnutom čase.
Vrátenie zaplatenej Vstupenky nie je možné. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

14.Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov pre fyzické osoby a 12 mesiacov pre právnické osoby (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať predávajúceho e-mailom na eshop@malkiapark.sk. Reklamovaný tovar spolu s kópiou daňového dokladu - faktúry je potrebné zaslať na adresu MALKIA, s.r.o., prevádzka MALKIA PARK, Orechová Potôň č. 810, PSČ: 930 02. Tovar musí byť zaslaný ako balík doporučenou zásielkou, nie dobierkou.

Po obdržaní reklamovaného tovaru a ukončení reklamačného konania bude predajca kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii.

V prípade uznanej reklamácie je možné vymeniť tovar za rovnaký typ, alebo ho nahradiť iným v rovnakej hodnote, prípadne vrátiť peniaze za tovar.

Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý je poškodený alebo neúplný.

15.Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

16.Ochrana a spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov sú detailne popísané v časti Ochrana osobných údajov.

17.Záverečné ustanovenia

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za technické, dizajnové a úžitkové vlastnosti predávaného tovaru. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo poškodenia majetku alebo zdravia, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

Obchodné podmienky platné od: 1. 1. 2019